سرخط خبرها
خانه - موسیقی - معرفی ساز ها - موسیقی و ساز های ایرانی

موسیقی و ساز های ایرانی

موسیقی و ساز های ایرانی : دانشنامه تی تیل در این مقاله سعی براین دارد که به معرفی موسیقی ایرانی پیش از اسلام و نوازندگان و معرفی سازهای مختلف بپردازد  . نوازندگانی مانند : باربد، سركش، رامتین، بامشاد، آفرین و نكیسای چنگ نواز و سازهای مثل : ارغنون ,بر بط, بیشه , چغاله , چنگ و …

موسیقی و ساز های ایرانی
موسیقی و ساز های ایرانی

موسیقی و ساز های ایرانی

در ایران باستان هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید گروهی به نواختن طبل و كوس و كرنا می پرداختند. در اوستا بخش یسناها آمده كه پزشكان بیماران خود را با موسیقی ایرانی درمان می كردند.

در آن دوران سه نوع موسیقی آئینی (دینی)، بزمی و رزمی مرسوم بوده است، همچنین در جشن های طبیعت و روزهای تاریخی و ملی نواها و موسیقی ایرانی ویژه ای اجرا می شد. در دوران هخامنشیان سرودها و ترانه هایی به نام هوره در جنگ ها و جشن ها اجرا می كردند كه امروزه در ایلام و سرزمین های غرب ایران با همین نام رایج است.

در دوران ساسانیان به ویژه بهرام گور و خسرو پرویز موسیقیدان هایی زیرنظر وزیر دربار «خرم باش» كار می كردند. در جشن های بزرگ، این نوازندگان و خنیاگران نواها و آهنگ های گوناگون اجرا می كردند. در شاهنامه آمده بهرام گور تعداد ده هزار لوری (خنیاگر) از هند برای شادی و پایكوبی مردم به ایران آورد.

 نبد هیچ مانند بهرام گور ‎

به داد و بزرگی و فرهنگ و زور

مشهورترین موسیقیدان های این دوران باربد، سركش، رامتین، بامشاد، آفرین و نكیسای چنگ نواز بودند. باربد برای هر روز هفته نوایی ساخت كه به هفت خسروانی معروف است. همچنین برای هر روز ماه سی لحن یا سی دستان و برای ۳۶۰ روز سال غیر از پنجه دزدیده، ۳۶۰ آهنگ یا ۳۶۰ دستان را ساخت. آهنگ جامه دران كه در ردیف موسیقی ایرانی است از ساخته های نكیسا است كه با چنگ نواخته است.

دستان دیگری به نام دستگاه راست است كه باربد آن را ساخت و امروز جز دستگاه های هفتگانه موسیقی ایرانی است، همچنین باید به آهنگ ها و دستان نوروز بزرگ، آرایش خورشید، ماه بركوهان (ماه بالای كوهسار)، كین ایرج، سوگ سیاوش و گنج باد، گنج كاووس، تخت تاقدیس، فرخ روز، سوگ شیدیز و باغ شیرین اشاره كرد.

موسیقی ایرانی دارای هفت دستگاه به نام شور، ماهور، نوا، همایون، سه گاه، چهارگاه و راست پنجگاه است و آوازهای ایرانی دارای سه بخش: دستگاه، نغمه و گوشه است.

در ایران بعد از اسلام با اینكه موسیقی در اسلام نهی شده بود، با این حال دانشمندان اسلامی و موسیقیدانان بزرگ ایرانی درباره هنر موسیقی كتاب ها و نگارش هایی دارند.

 از آن جمله می توان به بزرگان موسیقی در دوره اسلامی اشاره كرد:

 – نشیط فارسی: از پیشگامان و سازندگان موسیقی عربی در قرن اول هجری بوده است. (۸۰ هجری)

ـ ابراهیم موصلی (ارگانی) و پسرش اسحق موصلی متولد شهر ارگان فارس عودنواز بودند. ابراهیم شعر عرب را به آهنگ ایرانی آراست، گویند او نهصد نغمه موسیقی ساخته و پسرش نیز نوشته هایی در باب اصول موسیقی نگاشته كه امروزه چیزی در دست نیست. (۲۳۵- ۱۲۵ هجری)

ـ زریاب: یكی از موسیقیدان های ایرانی و شاگرد اسحق موصلی بوده و یكی از برجسته ترین خوانندگان و موسیقیدانان و نوازندگان عود در زمان هارون الرشید بود. یكی از آثار اوفی الاغانی است. (۲۴۶ هجری)

ـ ابوالعباس سرخسی یكی از نویسندگان ایرانی و از مردم سرخس بوده و درباره موسیقی دو كتاب از او باقی است. (كتاب الموسیقی الكبیر و كتاب الموسیقی الصغیر) (۲۸۶ هجری)

ـ ابوبكر زكریای رازی دانشمند بزرگ ایرانی كه در ری به تحصیل علوم گوناگون زمان خود می پرداخت و درباره موسیقی كتاب فی الجمل الموسیقی را نگاشته است. در جوانی نیز عود می نواخت.

 برخی از سازهای ایرانی در دوره پیش از اسلام به سه دسته رده بندی شده اند:

 ▪ سازهای بادی مانند نی و سرنا و…

 ▪ سازهای كوبه ای (ضربه ای) مانند تنبك و…

▪ سازهای زهی مانند كمانچه و غچك و…

▪ ارغنون: بر وزن اندرون، ساز-ی ایرانی است مشهور و بسیار قدیمی. گویند این سازایرانی را افلاطون وضع كرده است. در نوشته ها آمده ارغنون ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و نوازنده است كه جملگی یك چیز را به یك بار و به یك آهنگ با هم بخوانند و بنوازند.

▪ بربط: سازی ایرانی است مرغابی شكل كه كاسه كوچك و دسته بلند دارد و عرب ها آن را گرفته، كاسه چوبی را بزرگ، دسته را كوچك و كوتاه كرده و آن را العود نام نهاده اند.

▪ بیشه: سازی ایرانی است بادی كه بیشتر شبانان از آن استفاده می كردند.

▪ توتك: بر وزن موشك ، ساز-ی ایرانی است مانند نی كه چوپانان می نوازند.

▪ تنبور: بر وزن زنبور، ساز-ی ایرانی است مانند بربط. عرب ها به آن الطنبور می گویند.

▪ جلاجل: ساز-ی ایرانی است دف مانند همراه سنج و دایره.

▪ چغانه: بر وزن ترانه، ساز-ی ایرانی است كوبه ای شبیه قانون و برخی آن را همان قانون می دانند.

▪ چنگ: از سازهای ایرانی پیش از اسلام است كه در ادبیات فارسی و نقش های باستانی به چشم می خورد و در اروپا این ساز به هارپ معروف است.

▪ دنبره: سازی ایرانی است شبیه تنبور و معرب آن طنبوره است.

▪ دهل: سازی ایرانی است ضربه ای كه در زیر بغل گرفته می نوازند.

▪ رباب: سازی ایرانی است شبیه تنبور كه كاسه ای بزرگ و دسته كوتاهی دارد و روی كاسه پوست آهو می كشند.

▪ رود: نام سازی ایرانی است قدیمی كه در ادبیات فارسی همراه چنگ و رباب آمده است.

▪ زنگل: سازی است قدیمی كه دارای زنگوله ها و جلاجل هایی است.

▪ سرنای: سازی است بادی كه به آن نای رومی نیز گفته می شود.

▪ سنتور: سازی است خوش صدا كه بر صفحه چوبی آن ۹ تا ۱۲ خرك با سیم های زرد و سفید دیده می شود و با مضراب می نوازند.

▪ سه رود: سازی ایرانی است كه تركیب شده از سه ساز چنگ و رباب و بربط.

▪ شاخ و شانه: نام یك ساز ایرانی قدیمی است.

▪ شاشك: بر وزن ناوك، سازی است معروف كه به آن رباب نیز گویند.

▪ شاوغر: بر وزن گاوسر، سازی است بادی و نفیرش از كرنا كمتر است و به آن نای رومین نیز می گویند.

▪ شاه نای: كه مخفف آن شهنای است كه به سرنای رومی نیز معروف است.

شش تا: نام سازی است كه به تنبور شش تار معروف است.

▪ شوشك: سازی است كه به آن رباب چهار رود نیز می گویند.

شهرود: سازی است مانند موسیقار كه ایرانیان و رومیان در بزم و رزم نوازند.

▪ عجب رود: از سازهای بادی است و مانند نی می نوازند.

عربانه: سازی ایرانی است شبیه دف و دایره و بعضی به آن دایره حلقه دار می گویند.

عود: همان بربط ایرانی است كه عرب ها نام آن را العود نهاده اند.

غیچك: نام سازی است معروف كه امروزه به آن كمانچه می گویند.

قانون: نام ساز ایرانی بوده كه با دو حلقه یا زخمه با انگشتان می نوازند. امروزه به كشورهای عربی و تركیه راه پیدا كرده است. نوازندگان این ساز در دوران تیموریان و سلجوقیان و صفویه زیاد بوده اند كه می توان به حافظ قانونی، حافظ مضرابی و رحیم قانونی اشاره كرد كه نقش آنها در عالی قاپو اصفهان دیده می شود.

موسیقار: سازی است كه از نی های بزرگ و كوچك به شكل مثلث به هم وصل است و دارای صدای جالبی است كه درویشان و شبانان می نوازند و نام پرنده ای نیز است.

مولو: سازی است كه از شاخ آهو ساخته و دارای حلقه هایی نیز است.

مهری: نوعی از ساز چنگ است و یكی از نام های چنگ است.

نای مشك: نام سازی است بادی كه به آن نی انبان نیز می گویند.

منبع : دانشنامه تی تیل . موسیقی و ساز های ایرانی

به این مطلب امتیاز دهید
نت های پیانو نت های ویولن نت های سنتور نت های گیتار

درباره ی Vahid Ezati

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس