سرخط خبرها
خانه - زندگینامه ها - بزرگان موسیقی - گفت وگو با حميد شاهنگيان سازنده سرو دهاي ماندگار انقلاب

گفت وگو با حميد شاهنگيان سازنده سرو دهاي ماندگار انقلاب

گفت وگو با حميد شاهنگيان سازنده سرو دهاي ماندگار انقلاب

شما به عنوان يكي از هنرمندان تاثيرگذار در روند خلق آثار انقلابي سال ها درباره فعاليت هاي خود در دوران انقلاب سكوت كرده بوديد و اين در حالي است كه بسياري از افراد از همان سال ها تا به امروز در همه رسانه ها حضور يافتند و به صحبت درباره جزئيات كارهاي موسيقي خود

پرداختند،ا ين پرهيز دليل خاصي داشت؟

من بعد از انقلاب سال ها سكوت كردم و درباره كارهايي كه انجام دادم هيچ جا صبحت و مصاحبه نكردمب عدا ز مدت ها يكيا ز دوستانمب ه من گفت تو يك وسيله در تاريخ انقلاب هستي و تاريخ انقلاب بايد همان طور كه هست، درج شود و به گوش همگان برسد و اكنون نيز عنوان نكردنش خيانت به تاريخ است. بعد از آن اتفاق و شنيدن صحبت هاي دوستانم تصميم گرفتم درباره كارهايم مواردي را مطرح كنم.

آثار شما به نوعي با انقلاب گره خورده و به قدري در ذهن ها ماندگار شده اند كه علاوه بر بعد نوستالژيك شان، هرگاه حتي در زمان هايي خارج از دهه فجر پخش شود براي مخاطب گوشنواز است. چه شد كه آن آثار با اين رمز ماندگاري در دوران سخت پيروزي انقلاب كه شايد حميد شاهنگيان

بدترين شرايط براي ساخت آثار موسيقايي بود، شكل گرفت؟

شايد مهم ترين دليلي كه باعث شده آن آثار در خاطرات بماند و نسل هاي بعدي هم حاضر به گوش كردنشان باشند، اين است كه از دل برآمده بود و كاملا مردمي و برخاسته از جا ن ها و شيفتگان انقلاب بود، به همين دليل بر دل كساني كه اين رابطه دروني را با انقلاب و تاريخ ميهن شان حفظ كردند، مي نشيند. البته دليل ديگرنيز شرايط تاريخي كشوربود چراكه اگرا ين كارها در شرايطي غيرا ز آن شرايط توليد مي شد شايد مثل بقيه آثار آن چنان هم مورد توجه واقع نمي شد حال تشخيص اين كه چه عاملي باعث شد در آن فضاي تاريخي و در آن جغرافياي انقلاب كه سراسر ايران را فرا گرفته بود، كسي به فكر اين بيفتد كه با استفاده از هنر آن هم از نوع موسيقي همراه مردم و انقلاب شود، كار مشكلي است. واقعيت ا ين ا ست كه من موزيسين نيستم و ا صلا تحصيلات موسيقي ندارم و آن روزي كه شروع به ساختن آن موسيقي ها و سرودهاي ا نقلابي كردم هيچ تجربه اي در ساختن هيچ سرود، ترانه و آهنگي نداشتم. بر ا ين ا ساس وقتي من در ا ين زمينه پرورش نيافته ام و هيچ تجربه اي ندارم يكدفعه چيزي از من سر مي زند كه اسمش را موسيقي، ملودي و سرود مي گذارند باورش يك مقدار مشكل است، ولي معتقدم تمام اينها يك قرار الهي بوده كه بايد يك كسي اين كار را ا نجام مي داده است. البته اين خود جاي سوال دارد، كسي كه موزيسين نيست چطور اين كارها را ساخته ولي من هم برايش جوابي ندارم غير از اين كه بگويم مسئوليتي بوده كه خداوند مقدر كرده است. من نيز در جهت مسيرا نقلاب و اوج گرفتن شور حرك ت هاي انقلابي در ميان جمعيت و به عنوان قطره اي از درياي خروشان، در حركت بودم. يادم مي آيد روزي در ميان جمعيت در ميدان آزادي تا مرگ شاه خائن » بودم و آن روز براي اولين بار شعار در ميان مردم مطرح شد همان روز « نهضت ادامه دارد از قسمت هاي پشت جمعيت شعار ديگري ساخته شد ا ين شعار تا « ازهاري بيچاره بازم ميگي نواره » با عنوان زماني كه مردم به طور كامل دور ميدان آزادي چرخيدند كامل و تبديل به شعر چند بيتي شد.

 

حميد شاهنگيان

شما گروه سرودي داشتيد كه آثارتان را در بهشت زهرا و فرودگاه در لحظه ورود امام اجرا كردند، آن گروه از كجا شكل گرفته بود؟

يك روز آقاي صبحدل در مسجد قبا با اجازه مرحوم دكتر مفتح كه امام جماعت آنجا بودند، اعلام كردند ما قصد داريم گروه سرود تشكيل دهيم و هر كسي علاق همند است براي حضور در اين گروه اعلام آمادگي كند.باا علام آمادگي افراد،انتخاب كردن ازاين تعداد به لحاظ روحي كار مشكلي بود زيرا همه آنها با ا شتياق كامل علاقه مند به حضور در گروه بودند و چنين امكاني وجود نداشت كه همه را ا نتخاب كنيما ما به هر صورت تعداد 120 ا لي 130 نفر را براي اجرا ا نتخاب كرديم و جلسات تمرين را گذاشتيم تا ا ين كه بحث آمدن امام جدي شد. در آن زمان در كميته استقبال،ا جراي دو سرود در « برخيزيد اي شهيدان راه خدا » و « خميني اي امام » فرودگاه و بهشت زهرا مورد تصويب قرار گرفت. ما مجموعه خوانندگان را به دو گروه تقسيم كرديم، بخشي را براي اجراي سروداول به فرودگاه برديم و گروهي را به اعزام كرديم « برخيزيد » بهشت زهرا براي اجراي سرود و هركدام به موقع خود به اجرا پرداختند.

بعد از انقلاب گروه سرود چه شد؟

اين گروه بعد از انقلاب تقريبا يك هفته در ميان در نماز جمعه مي خواندند، ولي از آنجا كه تعدادشان خيلي زياد بود بعدها پراكنده شدند؛ا لبته ا كثرافراد گروهي كه در فرودگاه خواندند همچنان با هم ارتباط دارند و سالي چند بار دور هم جمع مي شوند، ولي هيچ كدامشان در زمينه موسيقي فعال نشدند.

 

وجود دارد « خميني اي امام » چند روايت از سرود حتي چندي پيش عنوان شده بود كه شما خالق آن نيستيد؟

متاسفانه دشمنان بيشتر هستند تا دوستان ولي دوستان هم با بي توجهي تحريف تاريخي مي كنند. اين كار هيچ ربطي به هيچ كس ديگري جز من و آقاي سبزواري در هيچ لحظه اي از تاريخ نداشته است. در آن زمان آقاي سبزواري دو تا شعر درباره حضرت امام(ره) به من دادند من اين دو شعر را تلفيق كردم كه خروجي اين شد و در نهايت آن را قالب بندي « خميني اي امام » شعر كردم و تا زمان اجرايش هم كسي حتي خانواد ه ام هم نمي دانست من مشغول اين كار هستم، چراكه شب ها كه همه مي خوابيدند به زير زمين يا محفظه خرپشتك مي رفتم و با يك ضبط صوت كوچك كار مي كردم.

شما در اين خصوص تاكنون هيچ واكنشي نشان نداديد؟

دليلي براي نشان دادن واكنش وجود نداشت، چراكه شناسنامه اش روشن است و با وجود « خميني ا ي ا مام » اين كه هنوز همه عوامل ا ين كار زنده هستند، متاسفانه در آن تحريف مي شود و به نام كس ديگري در رسانه ها منتشر مي شود.

.jpg - گفت وگو با حميد شاهنگيان سازنده سرو دهاي ماندگار انقلاب

شعارهاي مردمي چقدر در شكل گيري سرودهاي انقلابي نقش داشتند؟

مساله استفاده ا ز شعارها بيشتر بعدا ز پيروزي ا نقلاب بود. در آن زمان براي اين كه حرف هايي بزنيم كه بر دل بنشينند از شعارهاي انقلابي استفاده مي كرديم. درواقع ا ين كار را كرده بوديم كه ا رتباط بين خواسته ها و گفت ههاي مردم برقرار شود. ولي قبل از انقلاب هم فارغ از اين قضيه نبوديم، مثلا من سرودي با نام زنداني ساختم كه دليل شكل گيري اش شعار آزادي زنداني سياسي بود كه مردم سر مي دادند. همچنين سرودي برادر » هم به نام سرباز ساختم كه بيشتر به دليل شعار بود و هدف اين بود كه سربازاني « ارتشي چرا برادركشي كه در جبهه دولت بودند و در مقابل مردم مي ايستادند تفنگ هايشان را زمين بگذازند و به مردم بپيوندند. به طور كلي زمان قبل ا ز پيروزي ا ز موضوعات و اتفاقات و حتي شعارهاا لهام ميگرفتيم و بعدا زا نقلاب مرگ بر » عين شعارها را با ملوديا جرا مي كرديم مثل خدايا تا انقلاب » يا « جنگ جنگ تا پيروزي » ،« آمريكا و… كها لبته زحمت شعرا ين « مهدي خميني را نگهدار سرودها راب يشتر حميد سبزواري، سپيده كاشاني، مرحوم استاد شاهرخي و مشفق كاشاني مي كشيدند. چرا در حال حاضر ديگر چنين موسيقي هاي ماندگاري از طرف شما و ديگر آهنگسازان شكل نمي گيرد؟ من معتقدم وقتي آهنگسازان و هنرمندان بنام هستند، من نبايد وارد شوم. هرچند در طولا ين 30 سال بعدا زا نقلاب هر وقت به حضورمن يازب وده وارد شدم به عنوان مثال سال 58 كه برخي آهنگسازان ما تصميم گرفتند آهنگي نسازند من دائم كار مي كردم. همان سال براي سالگرد 17 شهريور آقاي سبزواري شعري داشتند كه ما چند ماه بود آن را براي ساخت موسيقي به واحد موسيقي صدا و سيما داده بوديم،ا ما متاسفانه سه روز قبل از سالگرد 17 شهريور متوجه شدم كاري صورت نگرفته ا ست. به همين خاطر پيگير شدم و متاسفانه جوابي كه شنيدما ين بود كه شعر ملوديك نيست و آهنگ برنمي دارد. من همان موقع زنگ زدم به آقاي سبزواري و شعر راازا يشان گرفتم وبچه هاي گروه سرود را جمع كردم. تا آمدن آنها من با يك پيانو يك بندا ز شعر را ملودي گذاشتم وبا آمدن بچه ها و در زماني كه آنها تمرين مي كردند من مابقي كار را ساختم. بعد از تمرين، همان شب زنگ زدم و استوديوي 8 راديو را براي ضبط رزرو كردم. فرداي آن روز كار را ضبط و در 16 شهريور آماده پخش شد. يادم است آن زمان اخبار كلا يك آرم بيشتر نداشت و آن روز به جاي آرم ا خبار اين سرود را پخش كردند.

تحليل شما از همراهي موسيقي با پيروزي انقلاب اسلامي چيست؟

به طور كلي هنر در شكل گيري جريا نهاي اجتماعي نقش ا نكارناپذيري دارد، ولي به نظر من نقش موسيقي از ساير هنرها در اين زمينه پررنگ تر و ماندگار تر است. شاهد سخنم اين است كه انسان با شنيدن يك موسيقي پس از ده ها سال ناگهان به همان دوران كه اولين بار موسيقي را شنيدها ست برمي گردد و تمام خاطراتش زنده مي شود. اين خاصيت را در ساير آثار هنري به اين شدت نمي بينيم واين نشان از اثربخش بودن موسيقي دارد. آن زمان صدا و سيما در پخش سرودها خيلي تاثيرگذار بود، شايد يكي از دلايل ماندگاري شان نيز پخش از رسانه بود .

وضع كنوني توجه به موسيقي را چطور مي بينيد؟

اگر اسمش را بي توجهي بگذاريم، بايد گفت با بي توجهي خاصي كه نسبت به موسيقي وجود دارد، ه ماكنون اكثرا شما عاشقانه هاي بسيار سخيف مي شنويد و شايد 80 در صد كارهايي كه پخش م يشود، اينها هستند. به نظرم اين رويه با سياست صدا و سيما و ارشاد و هر سازمان يا كسي كه مسئوليت فرهنگي دارد تطابق ندارد و به نظر مي رسد يك افسارگسيختگي خاصي در امر شعرها، ملودي ها و خواننده ها وجود دارد.

گفت وگو با حميد شاهنگيان سازنده سرو دهاي ماندگار انقلاب
5 از 5 امتیاز 100% [s] 3رای
نت های پیانو نت های ویولن نت های سنتور نت های گیتار

درباره ی vahid ezati

دوست دارم دارم تا تمام چیزی را که می دانم در اختیار بازدید کنندگان وب سایت قرار دهم پیشنهادات و انتقادات شما بنده را خوشحال می کند

2 دیدگاه

  1. احیا و ترمیم مو

    ممنون.مطالب شما واقعا عالی و به روز هستند.خسته نباشید-

  2. موسیقی کودک ارف

    سلام.من همیشه مطالبتون رو دنبال میکنم.وبسایت خیلی خوبی
    دارید.ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس