سرخط خبرها
خانه - کامپیوتر - برنامه نویسی - الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی

الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی

الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی : در این مطلب دانشنامه شما علاقمندان به برنامه نویسی را با یک الگوریتم برای تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی اشنا خواهد کرد.

الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی
الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی

الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی

در این الگوریتم می خواهیم تاریخ میلادی معادل با تاریخ شمسی داده شده را بدست آوریم.

برای بدست آوردن سال میلادی معادل کافی است سال شمسی را با 621 جمع کنیم .

مهمترین قسمت نوشتن این الگوریتم تشخیص کبیسه بودن سال است .

برای این کار اگر سال بدست آمده بر100و400 بخشپذیر باشد” یا بر” 100 بخشپذیر نباشدو بر 4 بخشپذیر باشد” آنگاه سال کبیسه است ، در غیر این صورت سال کبیسه نیست.

حال دو حالت پیش می آید:

سال کبیسه باشد.

در این حالت اول فروردین را برابر با 20 مارس قرار می دهیم.

برای معین کردن ماه و روز ابتدا مشخص می کنیم که روز داده شده چندمین روز سال است و 12 روز از تعداد روزها کم می کنیم، این کار را برای این انجام می دهیم که روزها را اول ماه”آوریل” محاسبه کنیم.

اگر تعداد روزها کمتر از 12 باشد آنگاه روز مورد نظردر ماه مارس قرار می گیرد و روز معادل از جمع شدن همان روز داده شده با19 بدست می آید.

می دانیم که در سال کبیسه ماه فوریه “29”روزه می شود ، در این صورت در محاسبه ماه میلادی باید آن را لحاظ کنیم ، با توجه به این که محاسبه از ماه آوریل انجام می شود ، از ماه فوریه سال بعد برای محاسبه ماه میلادی استفاده می شود ،پس باید شرطی قرار دهیم که در صورت کبیسه شدن سال بعد ، فوریه را 29 روزه حساب کند.

سال کبیسه نباشد.

در این حالت اول فروردین را برابر با 20 مارس قرار می دهیم.

برای معین کردن ماه و روزابتدا مشخص می کنیم که روز داده شده چندمین روز سال است و 11روز از تعداد روزها کم می کنیم ، این کار را برای این انجام می دهیم که روزها رااول ماه”آوریل”lمحاسبه کنیم.

اگر تعداد روزها کمتر از11 باشد آنگاه روز مورد نظردر ماه مارس قرار می گیرد و روز معادل از جمع شدن همان روز داده شده با20 بدست می آید.

حال اگر تعداد روزها بیشتر از 12 یا 11 شد، تعداد روزهای ماهها رابه ترتیب از” آوریل” تا”ژانویه” از کل روزها کم می کنیم .

این تفاضل را تا زمانی ادامه می دهیم تا باقیمانده از تعداد روزهای ماه بعد (که تفاضل بعدی را تشکیل می دهد) کمترشود .

ازتعداد این تفاضل ها برای بدست آوردن ماه میلادی استفاده می کنیم.

حال اگر این تعداد بیشتر از 8 شود به این معنی است که در سال بعد قرارگرفته ایم و برای بدست آوردن ماه باید 8واحد ازتعداد تفاضل ها کم کنیم ویک واحد به سال اضافه کرد و در صورتی که کمتر از 8 شد باید 4 واحد به آن اضافه کنیم( زیرا از”آوریل” شروع کردیم ) تا به ماه معادل برسیم.

شبه کد الگوریتم:

0.آرایه زیر را برای نگهداری ماههای میلادی تعریف می کنیم:

miladiMonth[12] ={30,31,30,31,31,30,31,30,31,31,28,31}

miladiMonthLeap[12]= {30,31,30,31,31,30,31,30,31,31,29,31};

1. ورودی ها———ShamsiYear,ShamsiMonth,ShamsiDay

2.miladiYear = ShamsiYear + 621

3. اگر ((miladiYear % 100)!= 0&&(miladiYear % 4) == 0 یا

((miladiYear % 100)== 0 && (miladiYear % 400) == 0))آنگاه

اول فروردین = 20 /3(سال کبیسه است.)

marchdaydiff = 12 //اختلاف روز با ماه مارس

در غیر اینصورت

اول فروردین = 21/3(سال کبیسه نیست.)

marchdaydiff = 11 //اختلاف روز با مارس

4.اگرShamsiMonth بین 1 تا 6 باشدآنگاه

dayCount = ((ShamsiMonth-1) * 31) + ShamsiDay

در غیر اینصورت

dayCount =(6 * 31) + ((ShamsiMonth – 7) * 30) + ShamsiDay

5.اگر(dayCount<marchdaydiff) آنگاه

miladiDay = dayCount + (31 – marchDayDiff);

miladiMonth = 3;

miladiYear = miladiYear;

درغیر اینصورت

remainDay = dayCount – marchDayDiff;

.6متغیری مانند “i”را به عنوان یک شمارنده تعریف می کنیم و مقدار اولیه آن را برابر با “0”قرار می دهیم

7.اگر سال بعد(میلادی) کبیسه نیست:

while ((remainDay > miladiMonth[i]))

{

remainDay = remainDay – miladiMonth[i];

i++

};

در غیر اینصورت(اگر سال بعد کبیسه است)

while ((remainDay > miladiMonthleap[i]))

{

remainDay = remainDay – miladiMonthLeap[i];

i++

};

miladiDay = remainDay;.8.

9. اگر(i>8) (دقت کنید که از آوریل شروع کردیم)آنگاه

miladiMonth = i – 8;

miladiYear = miladiYear + 1;

در غیر اینصورت

miladiMonth = i + 4;

miladiYear= miladiYear

10.چاپ کن :miladiYear,miladiMonth,miladiDay

پیاده سازی الگوریتم به زبان c :

typedef struct _MILADIDATE

{

int iYear;

int iMonth;

int iDay;

}MILADIDATE;

MILADIDATE ShamsiToMiladi(int ShamsiMonth,int ShamsiDay,int ShamsiYear)

{

MILADIDATE miladiDate, farvardin1st;

int marchDayDiff, remainDay;

int dayCount, miladiYear, i;

// this buffer has day count of Miladi month from April to January for a none year.

int miladiMonth[12] = {30,31,30,31,31,30,31,30,31,31,28,31};

miladiYear = ShamsiYear + 621;

//Detemining the Farvardin the First

if((MiladiIsLeap(miladiYear))

{

//this is a Miladi leap year so Shamsi is leap too so the 1st of Farvardin is March 20 (3/20)

farvardin1st.iMonth = 3;

farvardin1st.iDay = 20;

marchDayDiff = 12;

}

else

{

//this is not a Miladi leap year so Shamsi is not leap too so the 1st of Farvardin is March 21 (3/21)

farvardin1st.iMonth = 3;

farvardin1st.iDay =21;

marchDayDiff = 11;

}

// If next year is leap we will add one day to Feb.

if(MiladiIsLeap(miladiYear+1))

{

miladiMonth[10] = miladiMonth[10] + 1; //Adding one day to Feb

}

//Calculate the day count for input shamsi date from 1st Farvadin

if((ShamsiMonth>=1)&&( ShamsiMonth<=6))

dayCount = ((ShamsiMonth-1) * 31) + ShamsiDay;

else

dayCount =(6 * 31) + ((ShamsiMonth – 7) * 30) + ShamsiDay;

//Finding the correspond miladi month and day

if (dayCount <= marchDayDiff) //So we are in 20(for leap year) or 21for none leap year) to 31 march

{

miladiDate.iDay = dayCount + (31 – marchDayDiff);

miladiDate.iMonth = 3;

miladiDate.iYear=miladiYear;

}

else

{

remainDay = dayCount – marchDayDiff;

}

i = 0; //starting from April

while ((remainDay > miladiMonth[i]))

{

remainDay = remainDay – miladiMonth[i];

i++;

}

miladiDate.iDay = remainDay;

if (i > 8) // We are in the next Miladi Year

{

miladiDate.iMonth = i – 8;

miladiDate.iYear = miladiYear + 1;

}

else

{

miladiDate.iMonth = i + 4;

miladiDate.iYear = miladiYear;

}

}

return miladiDate;

}

// the function check a miladiyear is leap or not.

BOOL MiladiIsLeap(int miladiYear)

{

if(((miladiYear % 100)!= 0 && (miladiYear % 4) == 0) || ((miladiYear % 100)== 0 && (miladiYear % 400) == 0))

return TRUE;

else

return FALSE;

}

الگوریتم تبدیل تاریخ شمسی به تاریخ میلادی
3 از 5 امتیاز 60% [s] 1رای
نت های پیانو نت های ویولن نت های سنتور نت های گیتار

درباره ی Vahid Ezati

یک دیدگاه

  1. حاجی دمت گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس